základné dokumenty

Prepravný poriadok

/ /

Dokument obsahujúci základné pravidlá správania sa v oblasti poskytovania taxi služieb

1. Prepravný poriadok upravuje podmienky vykonávania taxislužby fyzickými a právnickými osobami a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

2. Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

1. Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelná individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy uzavretej s taxislužbou alebo priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.

1. V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická alebo fyzická osoba (ďalej len „dopravca“), ktorý je držiteľom koncesnej listiny na výkon taxislužby a spĺňa podmienky osvedčenia v odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku.

2. Prevádzkovať taxislužbu môže dopravca len po preukázaní odbornej spôsobilosti, ktorú vydáva SŽZ-KZ príslušného kraja.

3. Ak je podnikateľom v taxislužbe právnická osoba, je povinná k prevádzke taxislužby stanoviť zodpovedného zástupcu.

4. Zodpovedný zástupca musí spĺňať odbornú spôsobilosť a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Túto spôsobilosť vydáva príslušný orgán Krajského úradu pre dopravu a cestné hospodárstvo. Taxislužbu nemôže prevádzkovať dopravca, ktorý nespĺňa podmienky tohto prepravného poriadku, alebo na ktorého strane sú prekážky podľa § 8 Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

1. Vykonávateľ taxislužby musí byť poistený v súlade s prepravným poriadkom pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel osobnej taxislužby a činnosťou osádok vozidiel voči cestujúcim, prepravovaným veciam a tretím osobám.

 • a) Vykonávateľ taxislužby musí označiť každé vozidlo osobnej taxislužby obchodným menom dopravcu a nápisom TAXI na obidvoch predných dverách aj telefónnym číslom objednávkovej služby.
 • b) súčasťou označenia musí byť logo dopravcu,
 • c) označenie môže byť nezmazateľné písmoznalecky na karosériu vozidla alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou,
 • d) magnetické, pneumomagnetické, alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky alebo tabuľky je prípustné.

2. Vykonávateľ taxislužby musí zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol zabudovaný funkčný taxameter schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v interiéri vozidla.

3. Vykonávateľ taxislužby musí zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať, prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.

4. Pri preprave osobným vozidlom taxislužby je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 1997.

1. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku.

2. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.

3. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

4. Ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravu vykonať (ďalej len „prepravná povinnosť“).

5. Výkonom taxislužby dopravca môže poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má:

 • a) oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla
 • b) platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby
 • c) absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a pravidelné školenie v zmysle zákona NR č. 315/1996 Z. z.

6. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

 • a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla
 • b) doklad o zaplatení posledného splatného zákonného poistného
 • c) doklad o zaplatení cestnej dane
 • d) overenú kópiu koncesnej listiny
 • e) tlačivá potvrdeniek o zaplatení cestovného
 • f) doklad o zaplatení miestneho poplatku za stanovište, ak vozidlo stojí na stanovišti TAXI
 • g) doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách
 • h) protokol o vykonanej technickej prehliadke vozidla nie starší ako šesť mesiacov

1. Na výkon osobnej taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné motorové vozidlo, ktoré:

 • a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku
 • b) má najmenej štvoro dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich
 • c) je najmenej štvormiestne a najviac desaťmiestne, vrátane miesta pre vodiča
 • d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej taxislužby
 • e) je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI
 • f) je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu a neporušenou plombou
 • g) na viditeľnom mieste má uvedené základné sadzby cestovného
 • h) je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom podľa predpisov

1. Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek.

 • a) prednostne môže dopravca alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave s cestujúcim alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávali cez dispečing taxislužby vopred, jednorázovo alebo opakovane.

2. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť ak sú splnené podmienky prepravného poriadku.

3. Osobné auto taxislužby pripravené na prepravu (na stanovišti alebo mimo neho) má rozsvietené strešné svietidlo.

 • a) od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté
 • b) osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo zakryté neprehľadnou prikrývkou alebo je odmontované.

4. Taxameter vozidla taxislužby je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcim počas prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom, pričom taxameter je zapnutý od začatia prepravy až do jej skončenia.

5. Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky z dispečingu taxislužby a zabezpečuje ich riadne a včasné vybavenie.

6. Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky a priamo uzatvára zmluvu o preprave s cestujúcim.

7. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia z jednotlivých stanovíšť TAXI.

8. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho.

 • a) Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

9. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá. Na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie auta taxislužby.

10. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

 • a) Cestovnú batožinu, vozíčky pre nepohyblivé osoby, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu, prípadne na strešnom nosiči, batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič taxislužby.

11. Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu.

12. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

 • a) Na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm. To neplatí, ak také osoby používajú schválený a pre neurčený bezpečnostný systém. Ak je vozidlo taxislužby vybavené takým bezpečnostným systémom aj na iných sedadlách, musia ich také osoby pri preprave prednostne použiť.

13. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

 • a) číslo dokladu,
 • b) evidenčné číslo vozidla,
 • c) dátum jazdy,
 • d) štátnu poznávaciu značku vozidla,
 • e) východiskové a cieľové miesto prepravy,
 • f) zaplatené cestovné,
 • g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal

1. Vodič osobného auta taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

 • a) trasa dopravnej cesty alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť alebo zdravie alebo má podozrenie, že nemá v poriadku doklady na prepravu do zahraničia,
 • b) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie osobného auta taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
 • c) cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča, cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečenstvom pre ľudí, nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby,
 • d) cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť, agresivitu, početnosť alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

1. Stratou veci sa zásadne vlastníctvo k veci nestráca.

2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi, ak vlastník stratenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.

3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia,

 • a) ak sa vlastník veci do 15 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec príslušnému štátnemu orgánu(napr. straty a nálezy) na základe potvrdenia o odovzdaní nájdenej veci,
 • b) ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, pripadne vec do vlastníctva štátu.

4. Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí desať percent ceny nálezu, právo na nálezné a náhradu potrebných výdavkov nálezca má voči vlastníkovi, a to pôvodnému, ak je známy, alebo novému, ak vec nadobudol štát.

5. Pokiaľ by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému štátnemu orgánu, išlo by o bezdôvodné obohatenie podľa § 451 Občianskeho zákonníka.

1. Zmluvný vzťah medzi taxislužbou a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).

2. Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu, rozhodným okamihom k uzavretiu zmluvného vzťahu bude nastúpenie cestujúceho do osobného auta taxislužby s úmyslom použiť prepravu taxislužbou.

3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter vozidla taxislužby.

4. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. VII ods. 14 prepravného poriadku.

5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby podľa podmienok čl. VIII prepravného poriadku.

7. Uskutočnenie prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby, nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

2. Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

3. Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniknutú škodu,

 • a) náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom,
 • b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,
 • c) svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

3. Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až 431 Občianskeho zákonníka.

4. Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených dopravca povinne podľa § 4 ods. 1 písm. f/ zák. č. 168/1996 Z. z. musí byť pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel taxislužieb.

1. Škody vzniknuté z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby rieši dopravca na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho.

2. V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažnosti alebo uplatneniu škody medzi cestujúcim a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom súde.

3. Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnásteho dňa po dni, kedy došlo ku škode, alebo do 30 dní, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MU“) podľa prepravy taxislužbou sa považuje:

 • a) dopravná nehoda
 • b) požiar vozidla
 • c) úraz alebo náhle onemocnenie cestujúceho, alebo inej osoby.

2. Pri MU je vodič taxislužby povinný predovšetkým:

 • a) bezodkladne zastaviť vozidlo
 • b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU
 • c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc
 • d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.

3. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci (§ 20 zák. NR SR č. 168/1996 Z. z.), alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič taxislužby povinný:

 • a) ohlásiť bezodkladne MU orgánom štátnej polície
 • b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU
 • c) zotrvať na mieste až do príchodu orgánov štátnej polície, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU.

4. V prípade škody, ktorá cestujúcemu vznikne pri MU, postupuje dopravca a cestujúci, v rámci zodpovednosti, podľa čl. XIII a čl. XIV prepravného poriadku.

5. V prípade poskytnutia pomoci cestujúceho pri MU, podľa čl. XV ods. 4 prepravného poriadku, môže dopravca poskytnúť cestujúcemu odmenu.

Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom:

Čo je u iných nadštandard je u nás samozrejmosť

Všetci v spoločnosti TIVAT s.r.o. sme odhodlaní a pripravení riadiť sa hodnotami, ktoré naša spoločnosť a značka reprezentujú. To znamená, že všetko, čo robíme, robíme čestne, priamo, inovatívne, dynamicky, priateľsky a povzbudivo. Pri práci dodržiavame naše hlavné zásady podnikania a snažíme sa vždy vykonať viac, ako od nás očakávajú druhí. Nesieme spoločenskú zodpovednosť za všetky naše aktivity, konáme vždy v súlade so zákonom a s etikou a sme spoľahlivým, zodpovedným a dôveryhodným obchodným partnerom. Každý v našej spoločnosti koná vždy profesionálne, transparentne a kvalitne tak, aby bol spoľahlivým partnerom klienta.